loading...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ปัทมา ภูชาน” ในฐานะทรงอุปถัมภ์การศึกษาสันสกฤต-บาลี (รายละเอียด)

17 กรกฎาคม 2017 | การเมือง

Advertisement


loading...


Loading...

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลปัทมา ภูชาน โดยนายปรานับ มูเคอร์จี ประธานาธิบดีอินเดีย ในพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมา ภูชาน ที่จัดขึ้นที่ราษฎร์ปติภวัน (ทำเนียบประธานาธิบดี) ซึ่งมีพิธีขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลในสาขาวรรณกรรมและการศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในการที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การศึกษาภาษาสันสกฤตและบาลี ทั้งนี้ ประเทศไทยและอินเดียมีมรดกทางวัฒนธรรมหลายๆ ด้านที่เชื่อมโยงทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ภาษาก็เป็นหนึ่งในนั้น

Advertisement

loading...

การที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ด้านนี้ ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศ ฉะนั้นรัฐบาลและประชาชนชาวอินเดียรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงรับรางวัลนี้

Advertisement

 

 

Advertisement


loading...loading...
error: